Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które rozpoczynają się w LGD Ziemi Siedleckiej od 23.06.2017 r.

 

Data: 22.06.2017 r.
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, sala nr 215
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 09:00
CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się
o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.
FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów
(II część).
W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestniczy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.
W trakcie warsztatów będą również przedstawiane przykładowe projekty, koszty i sposób wyliczenia limitów, żeby jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Data: 22.06.2017 r. w godz. 9:00 – 14:00

8:45-9:00

Rejestracja, wydawanie materiałów dla beneficjentów

9:00-10:00

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

-        podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,

-        kto może skorzystać z premii lub refundacji – podstawowe wymogi dla Wnioskodawców,

-        zasady, forma i zakres wsparcia, kwota premii,

-        kryteria dostępu do wsparcia,

-        realizacja operacji – co obejmuje i ile trwa,

-        wskaźniki realizacji celów,

-        racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań,

przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pomocy lub kwoty premii.

Ocena i wybór operacji przez Radę LGD w ramach naborów:

- Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

- Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu pt. ”Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS”

- Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

- Nabór 10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

- Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze” 

- Nabór 12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”

- Nabór 13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.


10:00-10:15

Przerwa kawowa

10:15-12:00

Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu – dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru na dokumentację aplikacyjną.

12:00-14:00

Dodatkowe indywidualne pytania

14:00

Zakończenie szkolenia