Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2017 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:

- Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

- Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu pt. ”Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS”

- Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

- Nabór 10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

- Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”

- Nabór 12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”

- Nabór 13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Pracownicy Biura oraz Rada LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę ocenyi wyboru wniosków do dofinansowania. Posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej zaplanowano na 3 sierpnia 2017 roku na godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce. Po zakończeniu procedury wyboru, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - www.lgdsiedlce.pl.

Siedlce, 10.07.2017 r.