Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

 

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które LGD Ziemi Siedleckiej planuje ogłosić we wrześniu br.
Zakresy tematyczne planowanych naborów:
1. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.  
2. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
3. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej.
4. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
5. Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
6. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.              
Data: 05.09.2017 r.
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, sala nr 214
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 10:00
CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się
o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.
FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów
(II część).
W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestniczy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.
W trakcie warsztatów będą również przedstawiane przykładowe projekty, koszty i sposób wyliczenia limitów, żeby jak najlepiej przygotować potencjalnych beneficjentów do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.