Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.
7. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
8. Przestawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem projektu „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

 

Siedlce, 06.12.2017r.