Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zrealizowała operację pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, której celem było powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie uczestniczyła w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania prowadziły do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych, ale również pozyskanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i praktycznego wdrożenia, dzięki możliwościom jakie stwarza działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

 

W ramach operacji zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • Cykl 5 szkoleń, w następujących zakresach tematycznych:
  1. Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi.
  2. Innowacje w chowie i hodowli zwierząt
  3. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.
  4. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym.
  5. Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji.

Szkolenia (8-godzinne) zostały przeprowadzone przez ekspertów z zakresu: ochrony środowiska, hodowli zwierząt, podstawy produkcji roślinnej jako baza paszowa, uboju zwierząt, innowacyjnych technologii w przetwórstwie rolnym, innowacji jako projektu do realizacji w środowisku naszego gospodarstwa, od 28 września do 11 października 2018 roku.

 • O innowacjach w rolnictwie rozmawialiśmy podczas konferencji w dniu 12 października 2018 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Konferencja była podsumowaniem cyklu 5 szkoleń.
 • Wyjazd studyjny, zrealizowany w dniach 29-30 października 2018 roku, dał szerokie możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań, szczególnie takich skupiających się wokół ekologii. Grupa miała możliwość zobaczenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy (woj. dolnośląskie), w tym w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w przetwórstwie zielarskim, w przetwórstwie mleczarskim/mięsnym.

Innowacje należą do jednych z najważniejszych czynników rozwoju. Innowacyjność powinna odgrywać kluczową rolę w niemal każdym sektorze gospodarki oraz w rozwoju regionu. Subregion siedlecko-ostrołęcki w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku został określony jako obszar inteligentnej specjalizacji w rolnictwie, w szczególności w sektorze rolno-spożywczym. Innowacyjność tego subregionu powinna być rozumiana szeroko, w  powiązaniu z potencjałem społecznym, gospodarczym i naukowym. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej poprzez projekt pn.: „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie” chce się włączyć w ten proces i go współkształtować. Poszerzenie kompetencji mieszkańców z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych w rolnictwie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw oraz wpłynie na poprawę efektywności gospodarowania ich zasobami, co w konsekwencji będzie prowadziło do rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja pn.:„Współpraca międzysektorowa, jako podstawa innowacji w rolnictwie” mająca na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach działania 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

sir

                                  Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej

konfa

szkol

wiz1

wiz2