Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. od godz. 13.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.


Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
5. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji, w tym w szczególności:
a)    Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b)    Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
-    nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
-    zostały uznane za niezgodne z LSR.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Siedlce, 10.05.2017 r.