Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”
NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
W odpowiedzi na ogłoszone nabory do biura LGD Ziemi Siedleckiej wpłynęło blisko 30 wniosków!
Pracownicy Biura LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę weryfikacji złożonych wniosków.