Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

 

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych
  w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
 6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji,
  w tym w szczególności:
 9. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
 10. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:

- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,

- zostały uznane za niezgodne z LSR.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów:

NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”
NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

05/02/2018