Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 08.03.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

 

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór protokolanta posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych protestów.
  6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
  7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
  8. Ponowna ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji w nawiązaniu do złożonych protestów.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

01/03/2018