Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2018 r. nabór na następujące stanowisko:


SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

 

 
I.    WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1.    Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2.    Wykształcenie wyższe.
3.    Staż pracy minimum 3 lata.
4.    Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
5.    Doświadczenie w zakresie doradztwa, doradztwa związanego z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki.
6.    Doświadczenie związane z koordynowaniem projektów dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
7.    Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.


II.    POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1.    Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków) lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie lub innych o profilu zbliżonym.
2.    Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE.
3.    Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów.
4.    Znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020.
5.    Prawo jazdy kat. B.

III.    ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.    Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej.
2.    Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje.
3.    Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR.
4.    Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań.
5.    Monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
6.    Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu.
7.    Koordynowanie projektów współpracy.
8.    Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.
9.    Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.
10.    Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową.
11.    Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia.
12.    Realizacja projektów Stowarzyszenia.
13.    Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji.
14.    Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania.
15.    Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
16.    Prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy.
17.    Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 16 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7.
18.    Koordynowanie realizacji szkoleń przewidzianych dla pracowników LGD oraz członków Rady w LSR i członków LGD.
19.    Przekazywanie do akceptacji SW wypracowanych przez LGD propozycji w zakresie zmiany kryteriów wyboru projektów.

IV.    WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).
Miejsce wykonywania pracy: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce.

V.    KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

1.    CV.
2.    List motywacyjny.
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie     (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę).
4.    Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę).
5.    Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę).
6.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW – w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 203 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 – 1600 .
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum. Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
- etap II: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.


Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.”
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.