Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.04.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
6. Wyłączenie członków Rady z podejmowania decyzji.
7. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Gminy Domanice.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 23.04.2018r.