Uprzejmie informujemy, że dokumentacja aplikacyjna dotycząca naborów z następujących zakresów:

Nabór 8 "Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

Nabór 9 "Towrzenie i rozwijanie ofert obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

Nabór 10 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

Nabór 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej"

znajduje się na stronie www.lgdsiedlce - ZAKŁADKA PLIKI - NABORY 2018

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!