Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 18 czerwca 2018r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
2. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
3. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
4. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących
w ramach wdrażania LSR,
4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
i zaplanowanych w niej wskaźników,
8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
w ramach LSR,
13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI – w terminie do 26 czerwca do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.
Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych..”
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu /-/ Hubert Pasiak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE