W dniu 27 czerwca 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. W dniu 18 lipca 2018 roku został podpisany, w tym zakresie, aneks do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie.

Zaktualizowana LSR (tekst jednolity)