Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. od godz. 16.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przeprowadzenie tajnych wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Ziemi Siedleckiej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 6. Rozpatrzenie wniosku Pana Łukasza Weredy dotyczącego prośby o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność II transzy pomocy do końca marca 2019r., umowa nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 „Epoxy- Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”).
 7. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 8. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 9. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu bądź nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 01037-6935-UM0711769/18 z dnia 17.10.2018 roku zawartej pomiędzy Panem Łukaszem Weredą a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-1/2018-1 pn. „Epoxy-Tech Studio, Stoły z drewna i żywicy”.
 10. Rozpatrzenie wniosku Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” dotyczącego zmiany terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną na dni: od 1 do 24 lipca 2019r., umowa nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 (wniosek o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”).
 11. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
 12. Wyłączenie członków Rady z głosowania.
 13. Wydanie opinii w formie uchwały o wyrażeniu lub nie zgody na dokonanie zmiany umowy nr 00207-6935-UM0710384/17 z dnia 25.07.2017 roku, zawartej pomiędzy Wytwórnią Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ” a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy nr ZS-2/2016-4 pn. „Wzrost konkurencyjności Wytwórni Pasz i Koncentratów „EKO-PASZ”.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 07.02.2019r.