Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał (dla pierwszego lub drugiego terminu).
4.    Zatwierdzenie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
7.    Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
8.    Przestawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem projektu „Partnerstwa lokalne”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
9.    Wolne wnioski.
10.  Zakończenie obrad.

Protokół z Walnego Zebrania Członków w dniu 31.08.2016