Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Siedlce, 12.12.2018
 

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 4 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu
 3. Pani Anny Samoćko-Durek
 4. Pani Doroty Nasiłowskiej-Paczuskiej

Siedlce, 05.12.2018

protokół

W dniu 16 listopada 2018 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej.
Dokument znajduje się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki- Dokumenty LSR.

 

Siedlce, 16.11.2018r.

Informujemy, że dnia 2 listopada 2018 roku (piątek), Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne, za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zrealizowała operację pn.: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, której celem było powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie uczestniczyła w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania prowadziły do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych, ale również pozyskanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i praktycznego wdrożenia, dzięki możliwościom jakie stwarza działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 2. Pana Piotra Trębickiego


  Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Pani Anny Samoćko - Durek
 2. Gminy Kotuń

Protokół

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 1/10/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek Pani Anny Samoćko-Durek.

Protokół

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W piątek, 28 września 2018 roku, rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach operacji: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie. Pierwsze szkolenie, pt. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym przeprowadził prof. nadzw. dr hab. Marek Gugała. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych, dla których innowacja w rolnictwie jest wyzwaniem i szansą rozwoju samych przedsiębiorstw oraz gospodarstw i organizacji, ale również zwiększenia potencjału obszarów wiejskich Ziemi Siedleckiej. Oto krótka relacja zdjęciowa:


Ponad 140 mieszkańców obszarów wiejskich, głównie kobiet, wzięło udział w konferencjach „Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument” , które odbyły się 25 września br. w Płocku i 26 września w Siedlcach.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 3/09/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji oraz dodania do lokalizacji operacji działki nr 159, na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach.

Protokół

 

Uprzejmie informujemy o nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Ustawa

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn. Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  przystąpił do realizacji projektu: ”Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 6 uchwał w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

Szanowni Beneficjenci pooddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR, PROW 20014-2020,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) przypominamy o konieczności stosowania list obecności z odpowiednimi klauzulami:

http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr.html

Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

 1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu

Protokół z głosowania obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej

W dniu 27 czerwca 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji LSR 2014-2020. W dniu 18 lipca 2018 roku został podpisany, w tym zakresie, aneks do umowy ramowej nr 00010-6933-UM0710012/16 z dnia 17.05.2016 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie.

Zaktualizowana LSR (tekst jednolity)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji została wybrana następująca kandydatura:
1. Pan Paweł Nasiłowski – stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)
Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 03.07.2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące rozstrzygnięcia naborów wniosków oraz zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna dot. projektów PROW 2014-2020

Klauzula informacyjna dot. projektów KSOW 2014-2020

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10, II piętro) w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017r.:
a) sprawozdanie merytoryczne,
b) sprawozdanie finansowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
10. Przedstawienie informacji nt. stanu prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Na Lata 2016-2023 Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
11. Przestawienie informacji nt. projektów wdrażanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
5. Prezentacja informacji dotyczącej poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, według kolejności ich wpływu do Biura LGD ZS.
6. Złożenie oświadczeń w celu uzupełnienia Rejestru interesów oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności i poufności.
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania oceny operacji.
8. Ocena wniosków w zakresie i na zasadach określonych w Procedurach wyboru i oceny operacji,
w tym w szczególności:
a. Przyjęcie w formie uchwały Listy operacji wybranych do dofinansowania, gdzie wskazano, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz w przypadku, których limit był niewystarczający,
b. Przyjęcie w formie uchwały decyzji w sprawie operacji, które:
- nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR, z powodu negatywnego wyniku oceny wstępnej,
- zostały uznane za niezgodne z LSR.
9. Przyjęcie w formie uchwał decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wnioski beneficjentów.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Siedlce, 20.06.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 18 czerwca 2018r. nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

I. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
7. Prawo jazdy kat. B.

II. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

1. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
2. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
3. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
4. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących
w ramach wdrażania LSR,
4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
i zaplanowanych w niej wskaźników,
8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu,
w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskami
o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
w ramach LSR,
13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
i międzynarodową,
14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę (1/2 etatu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór
na stanowisko: SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI – w terminie do 26 czerwca do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.
Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.
Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:
- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych..”
Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu /-/ Hubert Pasiak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.05.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej w sprawie złożonego protestu.
Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady

 


Siedlce, 30.05.2018r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Na podstawie ww. przepisów opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków informacyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Informujemy, że w dniu 25.05.2018 roku biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne!
Pracownicy LGD będą do Państwa dyspozycji na stoisku informacyjnym podczas II Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się na Placu Sikorskiego w Siedlcach!
Serdecznie zapraszamy!

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. od godz. 14.30 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

 

Siedlce, 23.05.2018r.

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja aplikacyjna dotycząca naborów z następujących zakresów:

Nabór 8 "Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

Nabór 9 "Towrzenie i rozwijanie ofert obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

Nabór 10 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

Nabór 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej"

znajduje się na stronie www.lgdsiedlce - ZAKŁADKA PLIKI - NABORY 2018

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Informujemy, że od 8 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 8/2018 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze"

NABÓR NR 9/2018 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną"

NABÓR NR 10/2018 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

NABÓR NR 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej"

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

 

 

Informujemy, iż decyzją z dnia 16.05.2018 r. zaakceptowany został dokument pt. „Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”.

Harmonogram naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informujezamiarze realizacji operacji własnych o których mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), tj. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Operacja własna -II

Fomularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

 

Informujemy o możliwości skorzystania przez beneficjentów z tzw. ulgi na start, w związku z rekomendacją ARIMR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej”, na wniosek Gminy Domanice.
Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady

 


Siedlce, 30.04.2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów została wybrana następująca kandydatura:
1. Pani Beata Like, zam. Siedlce – stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów (1/2 etatu)

Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 26.04.2018r.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.04.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.
Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej:

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2018 r. nabór na następujące stanowisko:


SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Informujemy, że w dniu 30.03.2018 roku (piątek) biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne!
Za utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach w odpowiedzi na wyniki naboru nr 1/2018.
Poniżej protokół z posiedzenia.
Siedlce, 15.03.2018r.

Protokół z posiedzenia Rady

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 08.03.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.

 • Nabór 8/2018- „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.
 • Nabór 9/2018- „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, który jest zgodny z zakresem określonym w §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
 • Nabór 10/2018- „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 50 000,00 zł.
 • Nabór 11/2018- „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej”, przedmiot operacji określony jest w §2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków dostępnych na nabór – 100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 6 wniosków. W dniu 2 lipca 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do ich formalnej weryfikacji. Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!! Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

NABÓR 8/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 9/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 10/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

NABÓR 11/2018
Lista operacji wybranych
Lista operacji zgodnych z LSR

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 5 stycznia 2018 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”
NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
W odpowiedzi na ogłoszone nabory do biura LGD Ziemi Siedleckiej wpłynęło blisko 30 wniosków!
Pracownicy Biura LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę weryfikacji złożonych wniosków.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z Partnerami Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Firmą Zaścianek Polski
serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”.

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 roku, o godzinie 16.00, w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10.
Program konferencji przewiduje między innymi: przedstawienie rezultatów projektu, prezentację bonów społecznych zrealizowanych w ramach projektu, wręczenie wyróżnień „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 grudnia 2017 roku pod nr telefonu 25/633 01 39, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Konferencja współfinansowana jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

UWAGA!
Termin naboru zgłoszeń w konkursie "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" został przesunięty na 11 grudnia (poniedziałek) do godz. 14.

Jeszcze raz zachęcamy do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej"! Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody! Szczegółowe informacje nt. konkursu uzyskać można w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25/633 01 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronie www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Informacja dla Beneficjentów!

W dniu 1 grudnia 2017r. została zaktualizowana  instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”. Szczegóły www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Informujemy, że od 15 grudnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”

NABÓR NR 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR NR 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR NR 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki - Nabory 2018.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet przez osoby, które przyszły do nas na doradztwo. W okresie VIII-X zebraliśmy 12 ankiet.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.do tego załącznik. pobierz

Informujemy, iż decyzją z dnia 13.11.2017 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował dokument pt. „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej”. Poniżej przedstawiamy w/w dokument. pobierz

 

Informujemy, iż decyzją z dnia 18.10.2017 r. zaakceptowany został dokument pt. „Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”.

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją z dnia 25 września 2017 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowane Kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej. Poniżej treść dokumentów.

Kryteria wyboru operacji | Procedury wyboru i oceny operacji

Informujemy, że dnia 20.09.2017r. (środa) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne w związku z organizacją Konferencji "Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej", za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

konferencja

„Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”

Zapraszamy do udziału w konferencji "Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej".
Będzie nam miło spotkać się z Państwem 20 września 2017 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6 w Siedlcach i spędzić ten dzień na rozmowach na temat współpracy wielu podmiotów i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet osoby, które skorzystały z naszego  doradztwa. W okresie V-VI 2017 zebraliśmy 14 ankiet. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Podsumowanie ankiet V-VI 2017 pobierz

 

Uwaga!Uległ zmianie wzór umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy informację MRiRW z dnia 26.06.2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji operacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 03.08.2017 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XVIII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2017 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej użyczyła osobowości prawnej 3 grupom nieformalnym:

- „Aktywne Pióry”, Miasto i Gmina Mordy, projekt pt. „Ocalić wspomnienia”, kwota dofinansowania
4 500 zł,

- „Aktywni na wesoło”, Gmina Suchożebry, projekt pt. „Rozkręcamy wieś”, kwota dofinansowania
5 000 zł,

- „Sołectwo Ruda Wolińska”, Gmina Wodynie, projekt pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, kwota dofinansowania 5 000 zł.

Już wkrótce pierwsze fotorelacje z działań, realizowanych w ramach w/w przedsięwzięć.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które rozpoczynają się w LGD Ziemi Siedleckiej od 23.06.2017 r.

Informujemy, że w biurze LGD Ziemi Siedleckiej od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 można skorzystać z bezpłatnego doradztwa z zakresu prawidłowego wypełniania wniosków.         

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i LGD Ziemi Siedleckiejserdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie na seminarium sieciujące, które odbędzie się 08.06.2017 roku w godzinach 14.45 – 19.30 w Siedlcach. Seminarium skierowane jest do organizacji pozarządowych grup nieformalnych i liderów/liderek działających na terenie miasta Siedlce, a także powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. od godz. 13.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 07.02.2017 r., zaakceptował aktualizację harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Ziemi Siedleckiej. Pierwsze nabory zaplanowano na marzec 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgdsiedlce.pl, w biurze LGD Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce oraz pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Zapraszamy do kontaktu!

10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze. W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25  wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.

10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego
i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze.

W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

"W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet osoby, które skorzystały z naszego  doradztwa. W sumie w tym roku zebraliśmy 15 ankiet. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami." do pobrania

Szanowni Państwo. Przypominamy, że od dzisiaj można składać wnioski w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce PLIKI – Nabory 2017!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej, dotyczące propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru i oceny operacji.

Na stronie internetowej ARiMR opublikowany został komunikat w sprawie sposobu przeprowadzania konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania objętego projektem rozliczanym na zasadzie refundacji (czyli wszystkich operacji innych niż premia na podjęcie działalności gospodarczej).

W związku z wpłynięciem do Biura LGD Ziemi Siedleckiej wniosku dotyczącego propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do  23.02.2017r. do godz. 15.00.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 07.02.2017 r., zaakceptował aktualizację harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Ziemi Siedleckiej. Pierwsze nabory zaplanowano na marzec 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgdsiedlce.pl, w biurze LGD Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce oraz pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Zapraszamy do kontaktu!

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie „Tworzenia nowych podmiotów  gospodarczych  oraz  podnoszenie  kompetencji  osób realizujących operacje w tym zakresie” oraz nr 2/2016 w zakresie „Rozwijania   działalności   przez   istniejące   podmioty   gospodarcze   oraz   podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” na Posiedzeniu Rady w dniu 03.01.2017 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Zapraszamy na Konferencję "Z NAUKĄ I PRAKTYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ" Pozyskiwanie funduszy unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. /poniedziałek/ w Auli Instytutu Biologii UPH przy ul. Prusa 12 w Siedlcach.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" adresowany do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Lokalna Grupa Działania Ziemi siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań.  W październiku poprosiliśmy o wypełnienie ankiety przez osoby, który przyszły do nas na doradztwo. W sumie zebraliśmy ich 12. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z partnerem  Dwór Mościbrody zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt.   „Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.